SKHRFonline


Domarbrev

Hej på er!
Här kommer ett nytt månadsbrev från oss i DK med lite information.

2017 är slut, och det innebär att nya regler har tillkommit som gäller nu fr.o.m. 2018 som ni kan ta del av i slutet på detta brev.

Under hösten har vi planerat för en distansdomarutbildning som börjar nu i vår. Det har varit mycket förberedelser för hur denna utbildning ska gå till för att kunna få in alla moment som krävs, och för att även de som går utbildningen på distans skall få öva på allt det praktiska som kan låta svårt att få till när man inte går den vanliga utbildningen. Detta är även helt nytt för oss, och inget vi anordnat tidigare, men vi hoppas på att detta kommer att funka bra! Ett mail har under februari gått ut till de klubbar som har deltagare som ansökt till kursen, om de är antagna eller ej samt att vi har kontaktat de som blivit antagna för att samla ihop dem. Tyvärr har vi ett begränsat antal platser, eftersom detta är helt nytt för oss också kan vi inte ta in för många, och kan därför inte bevilja att alla som söker får gå kursen.

Snäva svängar i krokig bana

På senare tid har det uppkommit allt mer snäva svängar i krokiga banor. Det är både U-svängar, och svängar som är utformade för att bl.a slita i kaninerna. Att exempelvis styra sin kanin varsamt i en U-sväng utan att rycka eller slita i kopplet är i princip fysiskt omöjligt. Vi vill därför att ni tänker på hur ni placerar hindren för att kunna få så mjuka och logiska svängar som möjligt. Ett bra riktmärke är att inte ha större vinkel än 180 grader mellan två hinder (det vill säga att hindren står bredvid varandra som i slalombana) I domarhandboken finns det fler bra riktmärken att utgå från när man bygger en krokig bana. Läs gärna igenom detta.

Filmklipp efter lopp

Det har uppkommit en del frågor och funderingar kring hur man som domare ska agera om någon kommer med ett filmklipp efter ett lopp som föraren anser är felbedömt. Enligt §29 Deltagare som efter sitt eget eller någon annans lopp har synpunkter på domslutet ska omedelbart efter loppet, innan nästa ekipage startar, vända sig till aktuell domare för att reda ut problemet. Denna regel gäller fortfarande, men just vid filmklipp så tittar man oftast någon stund efter att man satt in kaninen och då har eventuellt någon hunnit hoppa emellan. Vi tycker därför att är det ett uppenbart fel som syns i filmen får man som domare ändra. Dock är det väldigt viktigt att man beaktar vilken synvinkel filmen är filmad ifrån, dvs snedhopp är svårt att ändra i efterhand beroende på vilken vinkel det är filmat från. Observera att korrigeringar INTE får ändras oavsett. Tänk på att man som domare inte behöver beakta de synpunkter som framkommer vid annan tidpunkt än direkt efter loppet, men man får i detta fall göra det om man vill. Tänk även på att det är du som domare som tar det slutgiltiga beslutet vid tveksamheter i bedömningen.

Stoppa tiden om kaninen tar skada

Idag finns det två paragrafer i reglementet;

§26) Sele eller koppel som halkar snett eller faller av under lopp behöver inte rättas till så länge kaninen inte tar skada. Om kaninen tar skada av selen ska detta genast rättas till utan att tiden stoppas.

§123) Aktuell domare kan välja att stoppa tiden och göra ett avbrott under pågående lopp om något hindrar att ekipaget fortsätter eller om det finns risk att kaninen tar skada. När problemet är löst fortsätter loppet. Förare äger då rätt att själv avgöra vart loppet ska påbörjas från platsen där loppet avbröts eller bakåt i banan. Om förare väljer att gå tillbaka i banan räknas endast rivningar, klarade hinder och korrigeringar som gjorts innan loppet stoppades. Rivningar, klarade hinder och korrigeringar börjar räknas och tiden återstartas när kaninen passerar den plats där loppet avbröts. Tiden startas när kaninen passerar den plats där loppet avbröts. Avbrott i pågående lopp bör i största möjliga mån undvikas.

Vi har diskuterat dessa paragrafer och kommit fram till att de motsäger varandra, vilket kan göra det oklart kring hur man ska bedöma detta. I den första paragrafen skall inte tiden stoppas ifall kaninen tar skada av selen, medan i den andra paragrafen är det tillåtet att stoppa tiden ifall kaninen tar skada.
Om man som domare hamnar i en situation där man har en förare på banan med en väldigt sprattlig kanin som fastnat i selen, och man ser att föraren har problem med att få lös kaninen kan man som domare döma det under §123, dock strider ju detta beslut mot §26. Vi i DK anser att man i detta fall måste tänka på kaninens bästa, och är det en kanin som har trasslat in sig såpass illa eller fastnat i selen på ett sådant sätt att föraren inte klarar av att lösa det själv så anser vi att det är okej att stanna tiden och hjälpa föraren att få lös kaninen.

Gå förbi rivet hinder

Det har varit en del osäkerheter kring hur man ska bedöma om en kanin springer förbi ett hinder som är rivet. Om kaninen exempelvis springer förbi ett hinder där föraren samtidigt river hindret med kopplet skall man plocka upp kaninen och sätta den bakom hindret där kaninen skulle ha landat. Ifall föraren väljer att inte lyfta upp kaninen och istället väljer att fortsätta i banan efter att kaninen sprungit förbi det rivna hindret räknas detta som fel väg då man ”sparar tid”. Kom därför ihåg att föraren måste vara tydlig med att denne väljer att lyfta över hindret genom att ta upp kaninen, annars ska fel väg bedömas.

Nya regler 2018 (Relevanta för bedömningsfrågor, full sammanställning och övriga nya regler finns i reglementet)

§82) Fysiska tävlingsböcker har tagits bort. Varje kanin ska ha en av SKHRF godkänd tävlingsbok. Om elektronisk tävlingsbok inte finns har arrangör rätt att stryka aktuell kanins resultat.

Förare som har svårt att föra kaninen själv eller som behöver assistans för att hantera kaninen kan söka dispens för att få ha hjälpförare

§6) Kaninen ska vara fullt frisk och smittofri för att få deltaga på och transporteras till officiella arrangemang. Vid samtliga officiella arrangemang skall överträdelse rapporteras till förbundet.

§9) Hona som gått tom får ej deltaga på officiella arrangemang förrän tidigast 40 dagar efter datumet för sista parningen, såvida inte veterinärintyg kan uppvisas på att honan inte är dräktig.

  • Hona får deltaga på officiella arrangemang tidigast den dag ungarna fyller 8 veckor varav 2 veckor från det att hon skiljts från ungarna. Skiljs honan från ungarna tidigare än 6 veckor efter födseln ska honan vila i 4 veckor efter separationen.
  • Hona som bor tillsammans med unge/ungar får deltaga på officiella arrangemang utan att behöva säras från ungarna tidigast 12 veckor efter kullens födsel.
  • Vid dödfödda ungar eller tidig död kull, ska honan vila 4 veckor efter förlossningen.

§3) För att starta svårklass ska kaninen vara tio månader.

Godkänt koppel måste överstiga två meters längd.

§85) Vid flerdagarstävling kan klassen hållas någon av de andra dagarna efter ordinarie klasser, bedömningen kan ändras till en annan bedömningsform om det underlättar (detta gäller i undantagsfall och tillåts bryta mot §59 och §77

När domaren godkänt klassen via skuttli ska eventuella certifikat bli godkända direkt. Cert kan återtas/flyttas ner i efterhand inom 2 månader.

§50) Miniklassens maxhöjd ändras till 25 cm.
Miniklass – 6 hinder, maxhöjd 25 cm, maxlängd 30 cm

§108) Samtliga bommar/plank ska kunna falla fritt, såväl bakåt som framåt, ända ner till marken/golvet, med undantag för bommar/plank på hinder som placerats över vattengrav. Bommar ska ha en tjocklek på minst 18mm och merparten av varje plank måste ha en höjd på minst 18 mm.

§65 Utom tävlan är ej tillåtet i längdhopp och höjdhopp med undantag för aktuell domare och tidtagare.

 

Detta meddelande har även gått ut till alla domare via mail. Har du som domare inte fått något mail så kontakta dk@skhrf.com med din nuvarande mailadress så ser vi till att uppdatera vår lista.